Rekisteriseloste

Tämä on Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n eli KSESYn henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018. Viimeisin muutos 8.6.2020.

Rekisterin pitäjä

Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys KSESY ry
Koivupurontie 4
40320 Jyväskylä
Y-tunnus: 1606795-5
Puhelinnumero 050 565 9964

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tiia Savelius
p. 045 329 3429
tiia.savelius(at)gmail.com

Rekisterin nimi

KSESYn jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus sekä rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys, asiakassuhde). Rekisteritietoja voidaan käyttää KSESYn ja yhdistyksen jäsenen sekä asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää KSESYn jäsenistä ja asiakkaista seuraavia tietoja:

  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakashistoria, asiakkaan yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Laskutusyhteystiedot ja laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön
  • Käyttö- ja asiointitiedot (haku- ja selaustiedot)
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta
  • Relevantit asiakasta koskevat tiedot

Rekisteritietojen tietolähde

Henkilötietoja kerätään KSESYn jäseneksi liittymisen yhteydessä, eläinten luovutuksen yhteydessä, myyntitapahtuman yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella (esim. evästeet). KSESY huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki niin velvoita. KSESY voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Rekisterin luottamuksellisuus

Koko KSESYn henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin KSESYn asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet -palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Asiakassuhteen päätyttyä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisterin tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry
Koivupurontie 4
40320 Jyväskylä

Tarkastuspyynnössä tulee yksilöidä asiakastiedot sekä mainita, että tieto koskee KSESYn jäsen- ja asiakasrekisterin tietoja. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).