Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Keski-Suomen maakunnan. Yhdistys on SEY Suomeneläinsuojelu ry:n jäsenyhdistys.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta, sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • noudattaa kaikessa toiminnassaan SEY Suomen eläinsuojelu ry:n linjauksia
 • pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua
 • neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläinten hyvinvointia
 • harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa
 • harjoittaa julkaisu-, valistus-, ja koulutustoimintaa keskittyen nimenomaan ennaltaehkäisevään eläinsuojelutyöhön
 • järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 • voi tarvittaessa käyttää puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät
 • ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • järjestää myyjäisiä, arpajaisia, varainkeräyksiä
 • ostaa ja välittää jäsenilleen eläinhoito- ja suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja, sekä muita tuotteita, sekä harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä toimipisteessä, siten että ansiotoimintaa voidaan pitää taloudellisesti vähäarvoisena

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3§ Jäsenet

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä sekä perhe-, nuoriso-, kannatus-, ainais- ja kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilö, joka ei ole täyttänyt viittätoista vuotta voidaan hyväksyä nuorisojäseneksi.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet sekä ainais-, perhe-, nuoriso- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Perhejäsen on henkilö, jonka samassa taloudessa asuva perheenjäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen. Perhejäsenelle ei tule yhdistyksen lehteä. Ainaisjäsen maksaa kerralla isomman jäsenmaksun, ei vuosittaista jäsenmaksua, toisin kuin varsinainen jäsen.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikkailmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsamaksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenrekisterin pitäminen

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on pitää jäsenrekisteriä. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan päättää, että yhdistyksen jäsenrekisterin pitäminen annetaan SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:n tehtäväksi.

6§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä sekä perhe-, nuoriso-, ainaisjäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitukseen valitsemisen edellytyksenä on Keski-Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry:n jäsenyys.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltatarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksia voidaan järjestää ja niihin voi osallistua myös etäyhteyksiä käyttäen.
Hallituksen toimikautena hallituksen kokouksista ilmoitetaan vähintään seitsemän vuorokauttaennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

9§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastus tulee olla suoritettuna ja tarkastuskertomus valmiina ennen
vuosikokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhe- ja ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä yleisimmässä sanomalehdessä tai yhdistyksen kotisivuja ja sen omia sosiaalisen median kanavia käyttäen.

12§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 5. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet ja hallituksen varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja yhdeksi vuodeksi kerrallaan
 6. valitaan tilintarkastaja
 7. päätetään kunniamerkkien ja kunniakirjojen myöntämisestä sekä kunniajäsenten ja kunniapuheenjohtajien valinnasta
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.